201604.16
0

Wzór pozwu

W tym artykule przedstawiam opracowany przeze mnie wzór pozwu, do którego objaśnienia poszczególnych elementów znajdują się także w artykule „Jak napisać pozew?”. Wzór pozwu dotyczy sytuacji, w której nie występuje w sprawie profesjonalny pełnomocnik.

Przykładowy stan faktyczny:

Jan Iksiński i Marek Igrekowski zawarli w dniu 10.01.2016 r. umowę pożyczki opiewająca na kwotę 15.000 zł. Zgodnie z umową, Marek Igrekowski miał zwrócić cała kwotę do dnia 10.03.2016 r. Zwrotu nie dokonano, wobec czego Jan Iksiński wystosował do Marka Igrekowskiego dwa wezwania do zapłaty, które pozostały bez odzewu. Nie powiodły się także próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Markiem Igrekowskim. Świadkiem sytuacji była siostra Jana Iksińskiego, Dorota Zetowska, która także próbowała kontaktować się z Markiem.

 Wzór pozwu


Gdańsk, dnia 12 kwietnia 2016 r.

[miejscowość, data]


 [A] Sąd Rejonowy / Sąd Okręgowy w Gdańsku *

Ul. ……….

Gdańsk

 (* właściwość sądu zależy od rodzaju sprawy bądź od wartości przedmiotu sporu)


Powód:

[B] Jan Iksiński

[J] PESEL: 70011211111

[I] Adres dla doręczeń:

Ul. Długa 22

Gdańsk


Pozwany:

Marek Igrekowski

PESEL: 72031099011

Adres dla doręczeń:

Ul. Morska 33

Gdynia

[L] Wartość przedmiotu sporu: 15.000 zł

(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Opłata od pozwu: ….. zł

 

[C, H] POZEW O ZAPŁATĘ

 

[D] Działając w imieniu własnym, niniejszym wnoszę o:

  1. [L] zasądzenie od Pozwanego kwoty 15.000 zł tytułem zwrotu kwoty pożyczki wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 10.03.2016 r. do dnia zapłaty;

2  zasądzenie od Pozwanego kosztów procesowych według norm przepisanych;


[E] Nadto wnoszę o:

  1. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z umowy pożyczki zawartej z Pozwanym w dniu 10.01.2016 r.
  2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z wezwań do zapłaty z dnia 20.03.2016 r. oraz z dnia 28.03.2016 r.
  3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka – Doroty Zetowskiej (adres: ul. Krótka 1, Gdańsk *) na okoliczność uchylania się Pozwanego od zwrotu kwoty 15.000 zł, braku kontaktu telefonicznego ze strony Pozwanego, braku odpowiedzi Pozwanego na wezwania do zapłaty;

(* konieczne jest wskazanie adresów wnioskowanych świadków w celu wezwania ich prze sąd do stawiennictwa na rozprawie)

[N] Jednocześnie wskazuję, ze strony nie podjęły próby ugodowej ze względu na brak kontaktu z Pozwanym.


[M] UZASADNIENIE

(W tym miejscu wskazujemy okoliczności przemawiające za zasadnością naszego żądania – w niniejszym przykładzie należałoby wskazać, że strony zawarły umowę pożyczki opiewającą na dochodzoną przez Powoda kwotę, wskazać brak zwrotu kwoty w ustalonym terminie, brak zapłaty kwoty pomimo wystosowania wezwań do zapłaty – na każda okoliczność wskazujemy odpowiedni dowód)

Np.:

W dniu 10.01.2016 r. strony zawarły umowę pożyczki opiewającą na kwotę 15.000 zł.

Dowód: umowa pożyczki z dnia 10.01.2016 r.

(…)


Mając na uwadze powyższe, pozew jest w pełni zasadny.


[F] Jan Iksiński

[podpis własnoręczny]


[G] Załączniki:

  1. odpis pozwu
  2. umowa pożyczki z dnia 10.01.2016 r.
  3. wezwania do zapłaty z dnia 20.03.2016 r. oraz 28.03.2016 r.
  4. dowód uiszczenia opłaty od pozwu