201604.15
0

Jak napisać pozew?

W dzisiejszym artykule napiszę kilka słów o tym, jak napisać pozew.

Zacznę od krótkiego wyjaśnienia czym jest pozew. Otóż przede wszystkim pozew stanowi pismo procesowe, które inicjuje postępowanie sądowe. O ile pozew nie zostanie zwrócony bądź odrzucony, sąd po wpłynięciu pozwu, wszczyna postępowanie procesowe, czyli potocznie określając – sprawa jest w toku.

Nie raz słyszy się, że ktoś wystąpił z powództwem do sądu. Oznacza to w istocie, że ktoś złożył pozew zawierający powództwo (żądanie ochrony swoich praw). Tu należy odróżnić powództwo od pozwu: pozew zawiera w sobie powództwo, jest – można w sumie tak to określić – nośnikiem powództwa, natomiast powództwo nie zawiera pozwu, a jedynie może stanowić żądanie w nim wyrażone.

Elementy pozwu – wymogi formalne

Ale od początku – jak napisać pozew, który spełni wymagania formalne? Przede wszystkim pozew powinien spełniać warunki, jakie stawia przed nim kodeks postępowania cywilnego, a konkretnie art. 187 kpc.

W pierwszej kolejności pozew powinien spełniać warunki pisma procesowego będącego zarazem pierwszym pismem w sprawie ( ar. 126 kpc), a zatem powinien zawierać:

A. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane – właściwość sądu może zależeć od rodzaju sprawy, wartości przedmiotu sporu (powyżej 75.000 zł – właściwy jest sąd okręgowy) bądź właściwość sądu może wynikać z przepisów prawnych – art. 17 kpc

B. imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

C. oznaczenie rodzaju pisma (np. pozew o zapłatę)

D. osnowę wniosku lub oświadczenia (treść)

E. dowody na poparcie przytoczonych okoliczności (wniosek dowodowy)

F. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (podpis własnoręczny)

G. wymienienie załączników

H. oznaczenie przedmiotu sporu

I. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

J. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku (brak wskazania przez powoda peselu pozwanego nie stanowi braku formalnego pisma, gdyż w sytuacji braku jego znajomości, sąd jest obowiązany ustalić go z urzędu) lub

K. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Ponadto pozew powinien spełniać także warunki charakterystyczne dla tego rodzaju pism procesowych, a mianowicie, powinien zawierać:

L. dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

UWAGA: wartość przedmiotu sporu zaokrąglamy do pełnego złotego w górę!!!

M. przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;

N. informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Forma pozwu

Co do zasady pozew ma formę pisemną. Wyjątek stanowi możliwość zgłoszenia powództwa ustnie do protokołu w sprawach z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych oraz pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Jeżeli przepisy wymagają, aby w danym rodzaju postępowań pozew został wniesiony na urzędowym formularzu, niezachowanie tego wymogu skutkuje wezwaniem przez sąd do uzupełnienia braku formalnego poprzez złożenie pozwu w wymaganej formie.

Opłata od pozwu

Bardzo ważną kwestią jest uiszczenie odpowiedniej opłaty od pozwu. W sprawach majątkowych opłata zależy od wartości przedmiotu sporu. Opłatę wnosi się w kasie sądu bądź przelewem na rachunek sądu. Dowód uiszczenia opłaty należy załączyć obowiązkowo do składanego pisma. W razie braku opłaty sąd wezwie do jej uiszczenia w terminie tygodniowym.

Inne wnioski pozwu

Powyższe warunki stanowią obligatoryjne elementy pozwu. Oprócz nich, pozew może zawierać również inne wnioski:

 1. o zabezpieczenie powództwa,
 2. o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności
 3. o przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda
 4. wnioski służące do przygotowania rozprawy, do których należą m.in.:
 • wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
 • dokonanie oględzin;
 • polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
 • zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

>> Jak napisać pozew – WZÓR POZWU <<

 

Zwrot pozwu

W sytuacji, gdy pozew nie spełnia wymogów formalnych (nie zawiera obowiązkowych informacji, opłaty czy złożono go w niewłaściwej formie), sąd wzywa do uzupełnienia braków formalnych w terminie tygodnia. Nieuzupełnienie braków skutkuje zwrotem pozwu. Zwrot pozwu z kolei wywołuje taki skutek, jakby pismo nie zostało skutecznie złożone, a sprawa nie nabiera biegu.

Przy czym, mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go we właściwym trybie. Jeżeli zatem zamiast oznaczenia „pozew” napiszemy „wniosek”, to pismo nada sprawie bieg, o ile pozostałe, istotne warunki zostaną spełnione. Nazwa pisma jest ważnym elementem, jednakże decydujące znaczenie ma treść pisma, a nie jego oznaczenie.

Odrzucenie pozwu

Odrzucenie pozwu ma miejsce, kiedy wystąpią przesłanki wskazane w art. 199 kpc.

 • jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna; (sprawa nie może toczyć się przed sadem powszechnym)
 • jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona;
 • jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

Z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron albo zdolności procesowej powoda i niedziałania przedstawiciela ustawowego lub braku w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem, uniemożliwiającego jej działanie, sąd odrzuci pozew dopiero wówczas, gdy brak nie będzie uzupełniony zgodnie z przepisami

Sąd nie może odrzucić pozwu z tego powodu, że do rozpoznania sprawy właściwy jest organ administracji publicznej lub sąd administracyjny, jeżeli organ administracji publicznej lub sąd administracyjny uznały się w tej sprawie za niewłaściwe.